Јавне набавке


Датум: 15.08.2019.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015 и 41/2019), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број V-01-003/6-1 од 12.08.2019. и Решења о образовању комисије за јавну набавку V-01-003/6-2 од 12.08.2019.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности - Предизоловане челичне цеви и предизоловани челични фитинзи

ЈН бр. 06/2019

Oвде можете преузети позив за подношења понуда

Овде можете преузети конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору
 


Датум: 08.05.2019.

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ,а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности број: V-01-003/4-1 од 03.05.2019. године, Комисија за јавну набавку образована Решeњем в.д. директора ЈП“Топланa“ Кикинда број: V-01-003/4-2 од 03.05.2019.године припрeмила је

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

ОВЕРАВАЊЕ (БАЖДАРЕЊЕ) И СЕРВИС МЕРИЛА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ У ТОПЛОТНИМ ПОДСТАНИЦАМА ДИСТРИБУТИВНОГ СИСТЕМА ЈП „ТОПЛАНА“ КИКИНДА ЈНМВ 04/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Oдлука о додели уговора

Oбавештење о закљученом уговору
 


Датум: 18.04.2019.

На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012,14/2015 и 68/15) и члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ,а у вези са Одлуком о покретању поступка јавне набавке мале вредности број: V-01-003/3-1 од 17.04.2019. године, Комисија за јавну набавку горива за потребе возила ЈП“Топлана“ Кикинда у поступку јавне набавке мале вредности образована Решeњем в.д. директор ЈП“Топланa“ Кикинда број: V-01-003/3-2 од 17.04.2019.године припрeмила је

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

За Јавну набавку горива за потребе возила ЈП“Топлана“ Кикинда у поступку јавне набавке мале вредности

ЈНМВ 03/2019

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


Назад | 2018 | 2019 | 2020 | Напред Назад | 1 2 | Напред