Информације


Датум: 06.12.2022.

 Koлективни уговор ЈП Топлана 2022-2025


Датум: 30.09.2022.

 Статут ЈП "Топлана" Кикинда 2022


Датум: 25.07.2022.

 Процедура о издавању опомена и поступању по идатим опоменама крајњим купцима


Датум: 22.07.2022.

Правилник о условима и поступцима за искључење и поновно прикључење купаца са односно на систем даљинског грејања


Датум: 27.06.2022.

 Информатор о раду ЈП "Топлана" Кикинда


Датум: 04.05.2022.

 Правилник о процедури за пражњење инсталација грејања по захтеву


Датум: 08.04.2022.

 Правилник о условима и начину решавања рекламација потрошача


Датум: 02.03.2022.

Обавештење о могућности вансудског решавања потрошачких спорова односно медијације

         Формулар рекламације


Датум: 09.06.2021.

 Заштита података о личности


Датум: 22.04.2021.

 Споразум о продужењу важења Колективног уговора Јавног предузећа "Топлана" Кикинда


Датум: 08.04.2021.

 Правилник о средствима и опреми за личну заштиту на раду


Датум: 14.10.2020.

 Анекс I колективног уговора ЈП "Топлана" Кикинда закључен за период 2018-2020 године


Датум: 21.08.2020.
Broj telefona Lokacija
315-350 Poslovni sekretar
315-353 Pravni i kadrovski poslovi
315-355 Služba nabavke
315-358 Finansijski rukovodilac
315-359 Služba analitike – poslovni sektor
315-368 Služba analitike – privatni sektor
315-362 Šef sl.za proizvodnju i distribuciju toplotne energije
315-356 Služba za proizvodnju i distribuciju toplotne energije
315-365 Šef službe za merenje i regulaciju
422-857 Portirnica – HITNE INTERVENCIJE

 

 


Датум: 12.01.2020.

 Oдлука о измени одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом


Датум: 24.12.2019.

 Правилник о заштити података о личности


Датум: 06.02.2019.

 Организациона шема Јавног предузећа " Топлана " Кикинда


Датум: 07.06.2018.

 Колективни уговор ЈП " Топлана " Кикинда за период 2018-2020 године


Датум: 01.10.2017.

План очитавања мерача топлотне енергије за грејну сезону 2017./2018.

Октобар 01.11.2017.
Новембар 01.12.2017.
Децембар 03.01.2018.
Јануар 01.02.2018.
Фебруар 01.03.2018.
Март 02.04.2018.
Април 03.05.2018.

 


Датум: 26.07.2017.

Oдлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом

Одлука о изменама и допунама одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом


Датум: 16.06.2017.

Oснивачки акт ЈП"Топлана" Кикинда

Измена и допуна оснивачког акта


Датум: 16.06.2017.

Статут Јавног предузећа "Топлана" Кикинда

Измена и допуна статута


Датум: 16.06.2017.

 Средњорочни план стратегије и развоја Јавног предузећа "Топлана" Кикинда


Датум: 16.06.2017.

 Дугорочни план стратегије и развоја Јавног предузећа "Топлана" Кикинда


Датум: 01.03.2017.

Правилник о безбедности ИКТ система


Датум: 15.09.2016.

На основу члана 59. Статута града Кикинде („Службени лист града Kикинда“, 1/16-пречишћен текст) и члана 15. Одлуке о условима у начину снабдевања топлотним енергијом („Службени лист општине Кикинда“, бр 32/2014) Градско веће града Кикинде, на седници одржаној дана 20.07.2016. године, донело је следеће:

Р Е Ш Е Њ Е

1.ДАЈЕ СЕ сагласност на Правила о раду дистрибутивног система топлотне енергије број: VII-670/32-ЈП „Топлана“ Кикинда.

2. Правила о раду дистрибутивног система ступају на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града Кикинде“.

Правила о раду дистрибутивог система топлотне енергије ЈП Топлана Кикинда


Датум: 01.09.2016.

Одлука о поступању запослених