Топлана :: Профил


Јавно предузеће Топлана Кикинда врши делатност производње, транспорта и дистрибуције топлотне енергије за потребе централног грејања града Кикинде.

Јавно предузеће Топлана Кикинда почело је са радом августа 2003. године издвајањем Радне јединице Грејање из оквира ДП Енергетика Кикинда које је до тада вршило, између осталог, делатност производње и дистрибуције топлотне енергије за потребе централног грејања града Кикинде. 

Основна делатност ЈП Топлана Кикинда је производња топлотне енергије и њена дистрибуција системом даљинског грејања до крајњих корисника на територији града Кикинде као и димњачарска делатност на територији Општине Кикинда. За производњу топлоте, ЈП Топлана има 4 котларнице у Кикинди и један котао у котларници Дома здравља у Б.В.Селу,укупне инсталисане топлотне снаге од 58 МW са 10 котловских јединица.Старост 6 котлова у две највеће котларнице је између 26 и 36 година а у две мање од 6 до 19 година.Цевна мреже је у просеку стара преко 30 година и дугачка је укупно око 9000 метара.Поред тога, на систему даљинског грејања налази се и 137 како измењивачких тако и дистрибуционих подстаница,које су у власништву корисника наших услуга.

Топлотни конзум који Топлана опслужује износи 32.58 МW тако да постоји могућност додатног прикључења на дистрибуциони систем. свог експлоатационог века.

У грејној сезони 2016.-2017. укупна грејна површина износи око 212.409 м2 са следећом структуром:

- индивидуални стамбени простор 141.357 м²
- пословни простор 71.052 м²

Пре почетка сваке нове грејне сезоне , ЈП Топлана прави ревизију ових података.

У споредне делатности ЈП Топлана спада пружање услуга одржавања инсталација централног грејања у објектима корисника услуга даљинског грејања које не улази у цену даљинског грејања. Такође, ту је и извођење радова на прикључењу корисника на систем даљинског грејања које је због малог броја монтера који раде у Топлани од симболичног значаја.

ЈП Топлана из Кикинде тренутно има 37 запослених .

Надзорни одбор ЈП"Топлана" Кикинда чине:

Председник: Драган Ђурин,економиста 0230/435-055

Члан: Александар Мандић,дипл.маш.инжењер 0230/435-055

Члан: Нандор Сабо,дипл.маш.инжењер 0230/435-055